കൂട്ടുകാരന്റെ രോഗിയായ സഹോദരന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന്


 

ssZh¯n\v \µn

 

]cn. hÃmÀ]mS¯½bv¡pw Cutimbv¡pw Bbncambncw \µn AÀ¸n¡p¶p.

Fsâ kplr¯nsâ tcmKnbmb ktlmZc\v e`n¨ A\p{Kl¯n\v \µnbmbn-«mWv Rm³ ChnsS CXv km£ys¸Sp¯p¶Xv. 2021 \hw_À Ahkm\w tcmKnbmb B aI\v tcmKw IpSpXembn Bip]{Xnbn sF. kn. bp. hn  Bbn. FÃmw down Bbn acp¶ns\msSm¶pw {]XnIcn¨ncp¶nÃ. H¶pw sN¿m\nsöv  Doctor amÀ ]dªp ssZhw Fs´¦nepw AÛpXw {]hÀ¯n¡Wsa¶v AhÀ ]dªp R§sfÃmw ssZh¯nem{ibn¨v {]mÀ-XvvvYn¨p XpS§n. Rm³ ChnsS AÀ¸n¡s¸Sp¶ A\pZn\ Znhy_enbnepw hÃmÀ]mS¯½bpsS s\mth\bnepw Online  - ]Xnhmbn {]mÀ°n¨p " Cu aI³ Poh\nte¡v Xncn¨p hcpIbmsW¦n km£ys¸Spªm-sa¶p t\cpIbpw sNbvXp. 3-mw Znhkw acp¶nt\mSv {]XnIcn¡m³ XpS§n.. kmhm[m\w km[mcW \nebnte¡v Xncn¨p h¶p XpS§n. 5mw Znhkw  sF. kn. bp. hn   \n¶v ]pd¯phcpIbpw A[nIw sshImsX ho«nte¡v hcphm\pw km[n¨p. B aI³ Ct¸mgpw Ubmeokv sN¿p¶ Hcp tcmKnbmWv. F¶m B {]tXyI kmlNcy¯n R§fpsS {]mÀ°\ tI«v hÃmÀ]mS¯½bpw Cutimbpw \ÂInb Cu henb A\p{Kl¯n\v tImSm\p tImSn \µn AÀ¸n¡p¶p. XpSÀ¶pw B IpSpw_¯nsâ FÃm Bhiy§Ä¡pw th­n A-½-tbmSpw Cu-timtbmSpw {]mÀ°n¡pIbpw sN¿p¶p.

                  

F¶v,

A½bpsS Hcp aIÄ

 

Post a Comment

0 Comments