കാണാതെ പോയ മകനെ കണ്ടുകിട്ടി


 

]cnip² hÃmÀ-]mS¯½bv¡pw XncpIpamc\pw tImSm\ptImSn \-µn. 

F³sd aI³ B³dWn 13 hbÊn  hoSp hn«p t]mbn  ImWmXmIbm R§Ä ChnsS h¶p {]mÀ°n¡pI-bpw, ]ntäZnhkw cmhnse ChnsS h¶v A¨t\mSv ]dbpIbpw A-¨³ IpÀ-_m-\-bn {]mÀ°n¡pIbpw sNbvXp. Ahs\ ]qÀ®ambpw Cutim-bv-¡pw, am-Xm-hn\pw kaÀ¸n¨p, ChnsS \n¶v Cd§m³ t\cw Ft§m«v t]mIWsa¶v F\n¡dnbnÃmbncp¶p aq¯ aI³ ]d-ªp \-ap-¡vvv Xr-¸q-Wn-¯p-d-bvv-¡vvv t]m-Imw. ChnsS\n¶v Xr-¸q-Wn-¯p-d-bvv-¡vvv t]m-Ip-Ibpw A-Xvvv-`p-X-I-c-ambn Ahs\ Xr-¸q-Wn-¯p-d ]-Ån-bpsS hgnbn h-¨v Im-Wp-Ibpw sNbvXp. A-t½ am-Xmth F§s\ \µn ]dbWsa¶v Adnbnà Xo-cm-Zpx-Jw am-än-X-¶-Xn\p \µn, a-¡fmb FÃmhscbpw A½-bp-sS kw-c-Ivvvvvvv-vvvvj-W-¯n-\vvv GÂ-¸n-¡p¶p.

\µntbmsS

sska¬   ssh¡w

Post a Comment

0 Comments