പരിശുദ്ധ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരുനാൾ 2021

പരിശുദ്ധ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരുനാൾ 2021
സെപ്റ്റംബർ 16 മുതൽ മുതൽ 24 വരെ
*********************************************************
വല്ലാർപാടം ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ 
സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ 12 വരെ
*********************************************************
മരിയൻ തീർത്ഥാടനം
സെപ്റ്റംബർ 12 ന് 

Post a Comment

0 Comments