വല്ലാര്‍പാടം ബൈബിള്‍ കണവന്‍ഷന്‍


 

വല്ലാര്‍പാടം ബൈബിള്‍ കണവന്‍ഷന്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 8 മുതല്‍ 12 വരെ.

നയിക്കുന്നത്: റവ ഫാ. ഡോമെനിക് വളന്മാനാല്‍


Post a Comment

0 Comments