ദുഃഖവെളളി


 രാവിലെ 6 ന്

പരിഹാര സ്ലിവാപാത നയിക്കുന്നത് റവ ഡോ ജോയ് അറക്കല്‍


വൈകിട്ട് 5.30 ന്: പീഡാനുഭവ വായന 

പീഡാനുഭവ പ്രസംഗം: റവ ഡോ വിന്‍സെന്‍റ് കുണ്ടുകുളം

കുരിശാരധാന, ദിവ്യകാരുണ്യസീകരണം, പുരധാനപാസ്ക് കര്‍മ്മം


രാത്രി 10 ന് : കബറടക്കം

Post a Comment

0 Comments